Algemene Voorwaarden

Code, Algemene Voorwaarden & Klachten

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door het Instituut voor Integratieve Ademtherapie met een deelnemer gesloten programmaovereenkomsten.
1.2. Opdrachtnemer is het Instituut voor Integratieve Ademtherapie in Naarden,(NH), hierna te noemen het Instituut. Deelnemer is degene die toegelaten is voor deelname aan een training of opleiding van het Instituut, hierna te noemen deelnemer.
1.3. Programma’s van het Instituut bestaan uit opleidingen, nascholingstrainingen, een z.g. Jaar Professionaliteit en maatwerkprogramma’s.
Een opleiding van het Instituut is een open leerprogramma, variërend in aantal dagen en studiebelasting.
Een nascholingstraining is een training van 2 tot 3 dagen.
Een Jaar Professionaliteit is een open leerprogramma, variërend in aantal dagen en studiebelasting.
Een maatwerkprogramma wordt geheel opgesteld in onderling overleg tussen de deelnemer en het Instituut en kent als zodanig geen eigen inschrijvingsprocedure.

2. Omvang van de verplichtingen

2. Het Instituut verplicht zich tot zodanige nakoming van de overeenkomst, als naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap van het Instituut. verlangd mag worden. De overeenkomst vormt voor het Instituut een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting. Dit geldt eveneens als het Instituut derden inschakelt voor het uitvoeren van programma’s.

3. Inschrijving voor een programma

3.1. De deelnemer schrijft zich in voor het gekozen programma door toezending aan het Instituut van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.
De deelnemer wordt officieel aangenomen, na deelname aan een intakeweekend. De datum van dit weekend geldt als inschrijfdatum.
3.2. De deelnemer ondertekent een overeenkomst met het Instituut tijdens voornoemd intakeweekend.

4. Toelating en plaatsing van de deelnemer

4.1. Als een intakegesprek deel uitmaakt van de toelating, besluit het Instituut. over de uiteindelijke toelating van de kandidaat-deelnemer. Dit is steeds een mondelinge intake.
4.2. Het Instituut laat nascholingsprogramma’s – Master Trainingen – doorgaan bij voldoende deelnemers. Kan een programma wegens onvoldoende deelnemers geen doorgang vinden, dan biedt het Instituut een alternatief aan de deelnemer aan. Dit alternatief kan ook alleen betekenen dat het Instituut de deelnemer zijn reeds gedane betaling restitueert.

5. Kosten en betaling

5.1. De kosten van de opleiding staan vermeld op het “Kostenblad” bij de informatie over de opleiding. Hierbij staat tevens een indicatie van de kosten voor de accommodatie tijdens de trainingen. De vermelde prijzen zijn steeds onder voorbehoud van wijzigingen.
5.2. De vermelde opleidingsprijzen zijn exclusief BTW.
5.3. De opleidings- en trainingsprogramma’s van het Instituut vallen (op dit moment) onder de onderwijsvrijstelling en zijn daardoor vrijgesteld van BTW.
5.4. De accommodatiekosten worden apart vermeld en zijn afhankelijk van het gekozen arrangement. Deze kosten staan vermeld inclusief BTW.
5.5. De deelnemer betaalt het bedrag van één cursusjaar in één keer aan het begin van het cursusjaar. Als dit niet mogelijk blijkt, maakt de deelnemer een schriftelijke afspraak met het Instituut. over betaling in termijnen.
5.6. Na aanmelding behoudt de deelnemer het recht om de inschrijving binnen veertien -14- werk-dagen te herroepen. Gedane betalingen worden als dan zonder aftrek van kosten geretourneerd.
5.7. Het Instituut verstuurt met de bevestiging van inschrijving de factuur voor het bedrag voor de opleiding. Deze factuur dient één maand voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Is deze termijn al verstreken, dan moet de factuur per ommegaande worden betaald.
5.8. Bij niet-tijdige betaling is de deelnemer over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de factuurdatum.
5.9. aanmelding voor een seminar is pas geldig, als het volledige seminarbedrag is overgemaakt op:
Instituut voor Integratieve Ademtherapie, IBAN: NL46RABO0131380877, BIC: RABONL2U

6. Annulering door de deelnemer

6.1. Annulering van deelname aan de opleiding moet schriftelijk gebeuren.
6.2. Als een deelnemer tijdens het programma gedeeltelijk verhinderd is, dient de deelnemer dit direct aan het Instituut – de trainers – mee te delen.
6.3. Als een deelnemer voortijdig het programma wil beëindigen, ontvangt het Instituut – de trainers – hierover zo spoedig mogelijk bericht. Dan dient de deelnemer dit in een mondeling gesprek – zoals tijdens het intake weekend afgesproken – met de trainers te overleggen. Betalingen over het niet-genoten deel van het programma worden niet geretourneerd.
6.4. Bij afmelding tot 4 weken voor een nascholingstraining – Master training – worden alleen de administratiekosten á Euro 50.- in rekening gebracht. Daarna moet het volle bedrag plus de onkosten voor het centrum betaald worden, tenzij er een vervangende deelnemer is.
6.5. Als het instituut het om dwingende redenen noodzakelijk acht dat de deelnemer de opleiding onderbreekt of staakt, restitueert het Instituut. de kosten van niet genoten programmaonderdelen aan de deelnemer.

7. Overmacht en annulering door Instituut

7.1. Het Instituut behoudt zich het recht voor om, indien nodig, de oorspronkelijke trainer of docent te vervangen. Daarbij verplicht het Instituut zich de oorspronkelijke doelstellingen van het programma zo goed mogelijk te realiseren.
7.2. Als het Instituut niet in de gelegenheid is (een deel van) een nascholingsprogramma – Master Training – door te laten gaan als gevolg van overmacht door het uitvallen van trainer(s) of faciliteiten, dan worden eventueel reeds gedane betalingen door het Instituut gerestitueerd.

8. Aansprakelijkheid van Instituut

8.1. Het Instituut. is niet aansprakelijk voor de aan het Instituut toe te rekenen indirecte schade en nadelige gevolgen, die eventueel kunnen optreden als gevolg van het uitvoeren van de programma’s door het Instituut.
8.2. Voor directe schade als gevolg van een aan het Instituut toe te rekenen tekortkoming, is het Instituut alleen aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld bij het Instituut.
8.3. Als het Instituut verplicht is de schade te vergoeden, geldt een beperking tot het bedrag van de overeengekomen programmakosten.

9. Intellectuele eigendom

9.1. Het Instituut behoudt over het studiemateriaal alle auteurs- en andere rechten.
9.2. Het Instituut verstrekt gedurende het programma aan de deelnemers het benodigde studiemateriaal. De deelnemer mag dit materiaal slechts benutten en vermenigvuldigen voor eigen gebruik.
9.3. Om het materiaal te gebruiken of te vermenigvuldigen voor andere doeleinden dan binnen de doelstellingen van het programma past, is vooraf schriftelijke toestemming nodig.

10. Privacy en persoonsregistratie

10.1. Het Instituut en zijn trainer(s) en docent(en) verplichten zich zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie van de deelnemer.
10.2 De deelnemer verleent met het aangaan van de overeenkomst met het Instituut toestemming voor het gebruiken van zijn/haar persoonsgegevens voor het toezenden van informatie over Instituutsprogramma’s.
10.3 Informatie over en gegevens van de deelnemer worden louter na uitdrukkelijke instemming van de betreffende deelnemer aan derden gegeven.

11. Klachtenprocedure voor de deelnemer

Zie ook “Code of Ethics

11.1. Als een deelnemer over een programma een klacht heeft, dient de deelnemer, uiterlijk twee weken na afronding van het programma, deze klacht met argumentatie schriftelijk aan de directie van het Instituut. te sturen.
11.2. Het Instituut zoekt binnen vier weken na ontvangst van de klacht contact met de deelnemer om te zorgen voor een zorgvuldige en correcte afhandeling.
11.3. De klacht en de daarbij behorende documenten worden door (de directie van) het Instituut vertrouwelijk behandeld en gedurende twee -2- jaar zorgvuldig bewaard.
11.4. Op alle overeenkomsten die het Instituut sluit, is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is de rechter van de vestigingsplaats van het Instituut bevoegd.
11.5. Klachten worden binnen een termijn van twee -2- maanden afgehandeld. Indien er meer tijd nodig is, wordt de deelnemer hiervan binnen veertien -14- dagen in kennis gesteld. De reden voor de vertraging wordt duidelijk gemaakt en het Instituut geeft ook aan wanneer definitief uitsluitsel gegeven zal worden.
11.6. Er is indien nodig ondersteuning van buitenaf door een onafhankelijke derde, Arie van der Craats, Almere, mogelijk. Zijn oordeel is bindend, en eventuele consequenties worden door het Instituut snel afgehandeld.