Code of Ethics – Ademtherapie

Geschiktheid van cliënt vaststellen

 1. Ik stel vast of de cliënt in staat is de resultaten van Integratief Ademwerk te integreren en te gebruiken.
 2. Ik discrimineer niet op basis van ras, geslacht, religie, seksuele geaardheid en leeftijd of uiterlijk.

Contract met cliënt

 1. Ik geef duidelijkheid over het aantal, de duur van de sessies en de kosten.
 2. Ik geef duidelijkheid over het gebruik van andere technieken binnen het Integratieve Ademwerk.
 3. Ik neem de zwijgplicht in acht en bewaar aantekeningen over de cliënt zorgvuldig.
 4. Alle handelingen tijdens een sessie met de cliënt zijn zuiver en alleen gericht op zijn persoonlijke welzijn.

Competentie van therapeut

 1. Ik werk binnen mijn areaal van professionele competenties, training en ervaring en maak dit duidelijk aan mijn cliënten.
 2. Ik maak geen beloftes die niet waar te maken zijn.
 3. Ik ga door met eigen persoonlijke ontwikkeling. Ik praktiseer de technieken die ik aanbied.
 4. Ik bewaar een gezonde balans tussen werk en persoonlijk leven.
 5. Ik neem supervisie en/of professionele sessies.

Therapeut – Cliënt relatie

 1. Ik bewaak tussen mijzelf en mijn cliënten gezonde, passende en professionele grenzen en respecteer hun rechten en hun waardigheid.
 2. Ik misbruik mijn invloed niet om mijn cliënten – op wat voor manier dan ook – uit te buiten.
 3. Ik oefen geen invloed uit op de religieuze beleving van mijn cliënten.
 4. Ik onthoud mij van elke vorm van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag: zelfs in het geval dat mijn cliënt zulk gedrag aanmoedigt of ertoe uitnodigt.
 5. Ik geef informatie over aanvullende, eventueel noodzakelijke, behandelingen.
 6. Ik verwijs cliënten naar een andere therapeut, psycholoog of hulpverlener, wanneer hij issues opbrengt die mijn professionele capaciteit te boven gaan.

Relaties met andere therapeuten

 1. Ik onderhoud gezonde en voedende relaties met andere integratieve ademtherapeuten.
 2. Ik geef constructieve feedback aan collega’s als ik merk dat zij zich niet houden aan een of meer van deze ethische regels. In het geval dat dit niet tot positief resultaat leidt, zoek ik passende professionele en/of civiele hulp om de bescherming van de geïnvolveerde cliënt te beschermen.

Klachtenregeling – Wat te doen bij overtreding “Code of Ethics”?

Therapeuten zijn menselijk en daarom kan het voorkomen dat ook een Integratieve Ademtherapeut – bewust of onbewust – een fout begaat, of tegen een van de principes – zoals in de “Code of Ethics” -beschreven handelt.
Hij kan zich hiervan zelf bewust worden of erop worden geattendeerd door een cliënt of door een collega.

Wij prefereren een corrigerende en ondersteunende actie boven een straffende actie, met de intentie gezondheid en welzijn te creëren voor alle betrokkenen.
Wij stellen voor dat wanneer een therapeut onderstaand proces gebruikt, hij dit doet met als doel de “genezing” , de ontwikkeling en het welzijn van allen die erbij betrokken zijn.

Het proces bestaat uit 4 stappen, waarbij alleen tot de volgende stap wordt overgegaan, als er geen “genezing”, correctie en vrede bereikt kan worden op het voorgaande niveau.

 • Zelf – onderzoek & zelf – bewustzijn
 • Collegiaal bewustzijn en ondersteuning
 • Gemeenschaps- bewustzijn en ondersteuning
 • Ondersteuning van een derde – professionele – partij

Stap 1. Zelf – bewustzijn

Bewust of onbewust is er een fout begaan of heeft er een overtreding van een van de regels van de “Code of Ethics” plaatsgevonden.
De therapeut of trainer kan zich dit zelf realiseren en ervoor kiezen de innerlijk of uiterlijke situatie, die de overtreding heeft laten ontstaan, te corrigeren.

In dit geval raden wij aan:

 • Op passende wijze erkennen en/of herstellen van de overtreding, en er spijt over uitspreken tegenover de cliënt of student.
 • Tijd te nemen om innerlijk te reflecteren welke houding, overtuiging of oude kwetsuur de overtreding mogelijk heeft gemaakt.
 • Uiterlijke structuren of het ontbreken daarvan te corrigeren.
 • Het zoeken van professionele en passende ondersteuning en/of supervisie om verdere overtredingen te helpen voorkomen.

Wanneer een cliënt of student zelf de overtreding heeft gemeld, of de therapeut of trainer heeft geconfronteerd, raden wij sterk aan dat stap 2 en 3 bewust worden gemaakt.

Stap 2. Collegiaal bewustzijn en ondersteuning

Ademtherapeuten hebben een morele verplichting constructieve feed back te geven aan collega’s, als ook bereid te zijn constructieve feedback van collega’s te ontvangen, wanneer er een overtreding tegen de “Code of Ethics” is waargenomen of begaan .

In het geval dat het vermoeden bestaat dat een collega een overtreding heeft begaan, raden wij het volgende aan:

 • Tijd te nemen om innerlijk te reflecteren hoe het probleem het beste kan worden gecommuniceerd om goed te worden ontvangen.
 • In gesprek gaan met de therapeut waarvan je het vermoeden hebt dat hij een overtreding heeft begaan. Suggesties geven hoe de ander een gezonde situatie kan herstellen door met cliënt of student te spreken en spijt te betuigen, eventueel geld te restitueren en de cliënt door te verwijzen aan een andere therapeut.
 • Aangeven dat de betreffende therapeut ondersteuning zoekt bij een professional om verdere fouten te voorkomen.
 • Wanneer de betreffende collega/therapeut weer een gezonde situatie heeft gecreëerd voor zichzelf en zijn cliënt, ondersteun hem dan.
 • Wanneer de betreffende collega/therapeut nog geen gezonde therapeutische en ondersteunende situatie heeft kunnen creëren, voor zijn cliënt en voor zichzelf, ga over tot stap 3.

Stap 3. Gemeenschaps- bewustzijn en ondersteuning

Een gemeenschap van Integratieve Ademtherapeuten is in de gelegenheid de diversiteit van hun ervaring en wijsheid te gebruiken, om een veilige en ondersteunende omgeving te scheppen voor een therapeut die ondersteuning nodig heeft om naar zijn onethische gedrag te kunnen kijken.
Als een groep ademtherapeuten een overtreding tegen de “Code of Ethics” bemerkt, raden wij het volgende aan:

 • Vraag de therapeut die heeft gefaald in het volgen van de “Code of Ethics” om een ontmoeting met een groep collega’s.
 • Er wordt gestreefd naar een ontmoeting in een sfeer van ondersteuning, wijsheid, en de wil weer een gezond functioneren te bewerkstelligen.
 • Begin de meeting met een moment van stilte en meditatie.
 • Laat alle aanwezigen, te beginnen met de therapeut in kwestie, alle informatie die zij hebben meedelen, alsook hun bezorgdheid en hun ideeën hoe dit probleem kan worden opgelost en de therapeut zijn cliënt genoegdoening kan verschaffen.
 • Ga door met dit proces tot er consensus is bereikt, inclusief de therapeut in kwestie..
 • Als er consensus is, creëer passende ondersteuning voor de therapeut.
 • Als er geen consensus is bereikt, speciaal in het geval dat the betreffende therapeut geen verantwoordelijkheid wil nemen voor zijn gedrag, ga over naar stap 4.

Stap 4 – Ondersteuning van een derde – professionele – partij

Wanneer de voorgaande drie stappen niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid, raden wij het volgende aan:

 • Consulteer een onafhankelijke derde partij om als arbiter op te treden.
 • Doe indien nodig aangifte bij bevoegde instanties.

Zie verder Code Voorwaarden en Klachtenregeling

In het geval dat het Instituut voor Integratieve Ademtherapie een klacht krijgt, nemen wij altijd de eerste stap en komen daarmee tot een bevredigende oplossing.
Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt degene, die de klacht indient, stap 2, 3 en 4.